Zespół zintegrowanej opieki

Jak pracujemy

Ikona główna Proponowany przez nas sposób pracy opiera się na wspólnym działaniu specjalistów - psychologa, psychiatry i lekarza rodzinnego. Oznacza to, że, w przeciwieństwie do podejścia tradycyjnego, specjaliści nie zajmują się leczeniem pacjenta indywidualnie, a wspólnie pracują nad jedną ścieżką wsparcia i zdrowienia pacjenta. 

Nasze działania skupiają się wokół osiągnięcia dwóch głównych celów. Jeden z nich to poprawa samopoczucia młodej osoby, szukającej wsparcia - ustąpienie bądź złagodzenie negatywnych objawów, z którymi zgłasza się ona do programu, np. objawów depresyjnych, związanych z lękiem, problemów ze snem, długotrwale pogorszonego samopoczucia. Drugi cel związany jest z usamodzielnianiem się. Z uwagi na grupę wiekową, do której skierowany jest model Sprawa Na TAK, jest to cel bardzo ważny. Wspólnie mobilizujemy siły, aby pomóc  młodej osobie w kryzysie poradzić sobie w wymagającym środowisku edukacyjnym i uczelnianym, ze znalezieniem i utrzymaniem pracy oraz w nawiązaniu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi.

 

Role członków zespołu

zespół

Nasz zespół to specjaliści z obszaru zdrowia psychicznego (psycholog i psychiatra) oraz lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Gdy jest potrzeba, do zespołu zapraszamy kolejnego specjalistę - pracownika socjalnego, dzięki czemu jesteśmy w stanie zintegrować leczenie z potrzebami pacjenta w obszarze pomocy społecznej. Aby zespół mógł pracować efektywnie, każdy specjalista ma ściśle określoną rolę.

Psycholog, który jest jednocześnie Managerem Pacjenta, ma do odegrania w zespole bardzo ważną rolę. Jest to osoba, która jest w stałym i regularnym kontakcie z pacjentem i która towarzyszy pacjentowi na drodze do realizacji wspólnie ustalonych celów. Dzięki swoim umiejętnościom, może prowadzić psychoedukację oraz stosować różne formy pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Wywiązując się ze swojej roli jako Manager Pacjenta, psycholog ma również za zadanie monitorować efekty realizowanego planu leczenia oraz koordynować pracę pozostałych członków zespołu.

Psychiatra jest liderem merytorycznym zespołu. Żadna decyzja dotycząca ścieżki leczenia pacjenta nie jest ustalana bez jej udziału. Raz na tydzień omawia z Managerem Pacjenta wszystkich nowych pacjentów oraz tych, u których nie widać poprawy. W przypadku, gdy uzna że jest to konieczne, zaprasza pacjenta na wizytę bezpośrednią do siebie.

Lekarz POZ ma przede wszystkim za zadanie zidentyfikowanie osoby potrzebującej pomocy oraz skierowanie pacjenta do zespołu. Podczas wstępnej konsultacji przeprowadza podstawowy wywiad medyczny oraz prosi pacjenta o wykonanie przesiewowej samooceny objawów, które mogą wskazywać na jakieś problemy w obszarze zdrowia psychicznego. W trakcie wizyty ustalony zostaje pierwszy termin spotkania z Managerem Pacjenta. Lekarz, we współpracy z psychiatrą, również zarządza farmakoterapią pacjenta.

Pracownik socjalny pełni w naszym zespole rolę konsultanta społecznego. Jego głównym zadaniem jest identyfikowanie osób potrzebujących pomocy w swoim codziennym środowisku pracy oraz wspieranie tych pacjentów i ich rodzin, u których środowiskowe czynniki ryzyka (np. rodzina, szkoła, miejsce zatrudnienia) mogą w istotny sposób wpływać na proces zdrowienia i usamodzielniania się.

 

Narzędzia umożliwiające pracę w sposób zintegrowany

Rejestr PacjentaW XXI w. nowe technologie mogą i powinny ułatwiać pracę. Do kompleksowego świadczenia usług zespół wykorzystuje tzw. Rejestr Pacjenta. Rozwiązanie to stanowi platformę do sprawnej wymiany opinii, wspólnego ustalania właściwego procesu diagnostyczno-terapeutycznego, zarządzania wynikami badań w oparciu o kartotekę pacjenta i przede wszystkim szybkiego reagowania na zaistniałe problemy. Dzięki monitorowaniu postępów zespół może przekonać się na ile ich praca przynosi efekty. Pomocne są w tym zarówno uwagi specjalistów, jak i mierzalne wskaźniki liczbowe, które zapewniają solidną podstawę dla szacowania efektów udzielanej pomocy - na ile objawy negatywne ustępują oraz w jakim stopniu zachodzą pozytywne zmiany w życiu pacjenta.

 

Ścieżka wsparcia

 

Dla pacjentów  poradni:

       

    Dla osób spoza poradni

Managerowie Pacjenta - sylwetki

 

Nasi Managerowie Pacjenta - kim są?

Natalia, Róża i Magdalena. Cała trójka przeszła intensywne szkolenie z metodologii Collaborative Care, na której w dużej mierze oparty jest sposób pracy zespołu zintegrowanej opieki Sprawy Na TAK. Jest to metodologia, która jest coraz bardziej powszechna w amerykańskim lecznictwie psychiatrycznym i odwołuje się m.in. do takich założeń, jak: ścisła współpraca zespołu realizującego jedną ścieżkę leczenia pacjenta, ukierunkowanie na cel w oparciu o mierzalne dane, proaktywna opieka nad pulą pacjentów oraz wykorzystanie opartych na dowodach naukowych form terapeutycznych.

 

Natalia Woźniak - absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Terapii Poznawczo - Behawioralnej Centrum CBT-EDU
w Warszawie. Ukończyła studium Analizy Transakcyjnej oraz kurs Prowadzenie grup w Analizie Transakcyjnej w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała w ramach staży na oddziale dziennym psychiatrycznym, w poradni zdrowia psychicznego oraz w pracy jako psycholog w Stowarzyszeniu Na Tak, prowadząc konsultacje z rodzicami osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Od maja 2019 roku zaangażowana w projekt Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa! jako psycholog Agencji Zatrudnienia Wspomaganego BIZON. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. 

 

Róża Guźniczak - absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz seksuologia kliniczna). Wiedzę i umiejętności terapeutyczne poszerza w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (szkole akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne) oraz podczas dodatkowych szkoleń w obszarze terapii systemowej oraz ACT. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Stowarzyszeniu Na Tak, gdzie prowadziła zajęcia indywidualne i grupowe z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Od ponad 2 lat współpracuje także z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka, gdzie udziela indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz prowadzi warsztaty kompetencyjne. 

 

Magdalena Tuszyńska – absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna). Doświadczenie zdobywała jako interwentka kryzysowa i psycholożka w Punkcie Interwencji Kryzysowej, jak również jako osoba udzielająca wsparcia psychologicznego w Telefonie Zaufania. Ukończyła studium Analizy Transakcyjnej oraz kurs Pierwszej Pomocy Psychologicznej. Jest w trakcie studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Obecnie wiedzę i umiejętności terapeutyczne poszerza w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal na Seminarium Teoretyczno-Klinicznym „Przeniesienie/przeciwprzeniesienie".

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, zadzwoń!

Anna Gronek 667 608 508

Magdalena Tuszyńska 667 608 308

Natalia Woźniak 609 630 730

Róża Guźniczak 663 520 820 

Zuzanna Mańko 609 630 730

Agnieszka Chwierot 669 202 402

 

do góry