Zatrudnienie wspomagane

wsparcie w obszarze zatrudnienia

Informacje dla Was

      Być może jesteś jedną z osób zmagających się z problemami natury psychicznej i zastanawiasz się, czy czujesz się na siłach, by podjąć pracę, staż/praktykę lub odbyć kurs zawodowy? Może masz trudności w określeniu swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej? Być może doświadczasz trudności w funkcjonowaniu w pracy, szkole lub na uczelni? Możliwe, że łatwiej będzie Ci odpowiedzieć sobie na powyższe pytania po zapoznaniu się z zakładką, w której opisujemy formy aktywizacji zawodowej i program wsparcia, noszący nazwę zatrudnienia wspomaganego. Ta forma pomocy skierowana jest do ludzi młodych, którzy borykają się z zaburzeniami psychicznymi np. z uzależnieniami, zaburzeniami lękowymi, odżywiania się, depresyjnymi, psychotycznymi (np. schizofrenią) czy zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. Pomoc w obszarze zatrudnienia oferowana jest osobom objętym wsparciem Zespołu Zintegrowanej Opieki (czytaj: jak uzyskać wsparcie?)

Dlaczego warto

Młode osoby z zaburzeniami psychicznymi, które mają pracę na miarę ich możliwości lub są zadowolone z wybranej ścieżki edukacji, utrzymują się w lepszej kondycji psychicznej i dostrzegają polepszenie jakości życia. Aktywność zawodowa i naukowa sprzyja też postępom w leczeniu i przyczynia się do nawiązywania relacji międzyludzkich oraz zmniejszenia izolacji społecznej.

Jak to działa

ETAP 1Twoje zaangażowanie – na tym etapie wraz ze specjalistami ustalisz, jak będzie wyglądała Wasza współpraca i kolejne jej etapy. Wspólnie określicie, w czym realnie mogą Cię wspierać i do realizacji jakich celów będziecie dążyć. Pomoże Ci to ocenić, na ile chcesz się zaangażować w proces zatrudnienia wspomaganego, czy może z niego zrezygnować – to Ty dokonujesz wyboru!

ETAP 2 - Tworzenie profilu zawodowego - jeśli zastanawiasz się nad wejściem na rynek pracy, albo nad tym jaką ścieżkę rozwoju zawodowego obrać w kontekście edukacji, kolejnym krokiem będzie określenie Twoich predyspozycji, zainteresowań, aspiracji oraz wcześniejszych doświadczeń w związanych z pracą (wraz z działaniem w wolontariacie, praktykami, nieodpłatną pomocą w np. prowadzeniu gospodarstwa domowego). To etap określania Twoich kompetencji, mocnych oraz słabych stron. Dzięki rozpoznaniu obszarów umiejętności i trudności, możliwe będzie stworzenie profilu zawodowego czyli indywidualnego planu działania, którego będziesz współautorem/autorką.

ETAP 3 - Poszukiwanie pracodawcy – na tym etapie stworzysz dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny). Dzięki indywidualnemu spojrzeniu na przejawiane przez Ciebie trudności, możliwe będzie dopasowanie obszaru zawodowego do Twoich możliwości, kompetencji społecznych, poziomu wykształcenia oraz stanu zdrowia. Na tym etapie specjaliści zatrudnienia wspomaganego mogą zorganizować dla Ciebie staż zawodowy lub praktyki. W przypadku osób, które są na etapie budowania swojego potencjału zawodowego, możliwe będzie również zorganizowanie kursów/szkoleń, które poszerzą ich kompetencje zawodowe.

ETAP 4 - Zaangażowanie pracodawcy – należytą uwagą otoczony będzie nie tylko przyszły pracownik, ale i pracodawca. Zespołowi zatrudnienia wspomaganego zależy na poznaniu preferencji oraz oczekiwań przedsiębiorcy, tak aby umiejętności i potencjał młodej osoby doświadczającej problemów natury psychicznej, były dopasowane do preferencji danego zakładu pracy. Na tym etapie młoda osoba zyskuje wsparcie w przygotowaniu do rozmowy rekrutacyjnej, a obie strony – pomoc w procedurze zatrudnienia.

ETAP 5 - Wsparcie w miejscu pracy i poza nim - trzonem zatrudnienia wspomaganego jest praca na zasobach oraz potencjale człowieka i oferowanie wsparcia dopasowanego do aktualnych potrzeb, co jest tożsame z założeniami Modelu. Wspieranie dotyczy adaptacji do środowiska pracy i rozpoznawania zwyczajów w danym przedsiębiorstwie, ale też kwestii niezwiązanych bezpośrednio z miejscem pracy (np. z planowaniem dnia). Początkowo, wsparcie ze strony zespołu specjalistów ma charakter bardziej konkretny i można go porównać do bycia przewodnikiem lub mentorem, jednak w miarę usamodzielniania się i trwania zatrudnienia, wsparcie to powoli jest wycofywane.

Specjaliści

DORADCA ZAWODOWY

W zatrudnieniu wspomaganym proponowanym przez nas, doradca zawodowy pomaga identyfikować nie tylko predyspozycje i możliwości, ale jest też zaznajomiony ze specyfiką doświadczanych trudności przez osoby z zaburzeniami psychicznymi. Jego zadaniem jest zidentyfikowanie mocnych i słabych stron oraz wsparcie w rozumieniu i rozpoznawaniu własnych motywacji w odniesieniu do rodzaju pracy i środowiska pracy. Celem doradztwa jest zapoznanie ze sposobami poszukiwania pracy oraz kontaktowania się z pracodawcą. Oprócz wsparcia merytorycznego, doradca motywuje do dalszych działań i podsumowuje aktualne osiągnięcia.

 

TRENER PRACY

Podczas korzystania z zatrudnienia wspomaganego, zyskujesz też wsparcie trenera pracy, który pośredniczy pomiędzy Tobą, a pracodawcą. Trener pracy ma wiedzę dotyczącą prawa pracy i jest osobą o wysokich umiejętnościach interpersonalnych. Do jego zadań należy budowanie porozumienia między pracownikiem a pracodawcą oraz uwzględnianie oczekiwań i możliwości obu stron. Trener pracy towarzyszy Tobie nie tylko podczas negocjacji z pracodawcą, ale także przez okres zatrudnienia, będąc w niektórych okresach mniej aktywny, a w niektórych bardziej, jednak uwzględniając Twoją autonomię i potrzeby. Na starcie aktywizacji zawodowej jego rolę można opisać bardziej jako przewodnika oraz mentora, który dzieli się wiedzą na temat funkcjonowania w środowisku pracy. Natomiast w trakcie trwania zatrudnienia, gdy młoda osoba staje się coraz bardziej samodzielna w miejscu pracy i poza nim oraz kiedy rosną jej kompetencje społeczne – trener pracy usuwa się w cień, jednak jest przygotowany do udzielania wsparcia w momencie kryzysowym.

Dla Pracodawcy

      Jeśli jesteś pracodawcą, dzięki współpracy z zespołem zatrudnienia wspomaganego (najczęściej reprezentowanego w osobie trenera pracy), możesz zyskać rzetelnego, lojalnego i odpowiedzialnego pracownika. Oprócz tego zdobędziesz wiedzę na temat kluczowych aspektów danego zaburzenia oraz wskazówki pomocy w sytuacjach kryzysowych. W momencie pojawienia się sytuacji trudnej lub budzącej Twój niepokój, zyskujesz pomoc profesjonalistów zajmujących się zatrudnieniem wspomaganym. Wsparcie to ma charakter długoterminowy.

      Specjaliści, gdy wyrazisz takie zainteresowanie, udzielą Ci także stosownych informacji na temat ulg i szansy dofinansowania do pensji dla osób, które mają aktualne orzeczenie. Ponadto, trener pracy może zorganizować spotkanie dla Twoich współpracowników (wcześniej umówi je wraz z Tobą), którego celem będzie dostarczenie wiedzy personelowi na temat problemów natury psychicznej i mobilizującej funkcji zatrudnienia, co wesprze proces adaptacji do nowego środowiska.

      Dodatkowo, zatrudniając osobę, która doświadcza zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności lub dysfunkcji, która może prowadzić do wykluczenia i stygmatyzacji, kształtujesz obraz Twojej firmy jako prospołecznej i promujesz ją jako podążającą za nowoczesnymi standardami. Wzmacnia to Twoją pozycję na rynku pracy i przekłada się na postrzeganie Twojego przedsiębiorstwa jako przyjaznego, różnorodnego i otwartego.

do góry